مقالات

مقایسه زهر زنبور عسل و آسپرین

مقایسه زهر زنبور عسل و آسپرین

یکی از آشـکارترین راه ها بـرای جلوگیـری از گلایکه شـدن بیـش از حـد پروتئین هـا و جلوگیری از ابتلا شدن به دیابـت، کنتـرل قنـد خـون اسـت. بسیاری از مواد شیمیایی مثـل آسـپیرین، ارتباط مستقیمی با پروتئین دارد و از دسترسـی قند به عامـل آن جلوگیـری می کننـد. مـواد آنتی اکسـیدان موجود در زهـر زنبور عسـل با کاهش میـزان گلیکواکسیداسـیون میزان گلایکه شـدن را کاهـش می دهند. آسپرین چیست؟ آیا زهر زنبور برای کنترل دیابت مفید است ؟ خواص زهر زنبورعسل برای بدن چیست ؟ در این مقاله سعی داریم به مقایسه زهر زنبور عسل و آسپرین بپردازیم، تا آخر این مطلب همراه ما باشید .

آسپرین چیست ؟

آسـپیرین در واقع یکی از داروهای ضد التهاب و پر مصرف و غیر اسـتروئیدی در دنیـا اسـت. ایـن دارو آنزیـم های سیکلواکسـیژناز را به صـورت برگشـت ناپذیر و به طور کامل مهـار می کنـد. در واقع مهـار این آنزیم از طریـق استیلاسـیون سـرین 529 آن صـورت می گیـرد و همچنین از تبدیـل شـدن آراشیدونیک اسـید بـه ترومبوکسـان -A2 نیز جلوگیـری خواهد کرد. اثرات ضد گلایکه کنندگی این دارو در طبیعت و حتی داخل شیشه های آزمایشگاهی نشـان داده می شود. آسـپیرین قطعا از طریق استیلاسـیون گـروه آمین آزاد پروتئین هـا و محدود کـردن میـزان تولیـد آمـادوری و AGEهـا، اثـر ضدگلایکه کنندگـی خـود را بسیار ساده اعمـال می کنـد. در ادامه به مقایسه زهر زنبور عسل و آسپرین بیشتر می پردازیم .

زهر زنبور عسل و مقایسه آن با آسپرین

جالب است بدانید زهـر زنبـورعسـل دارای 18 نوع جزء فعـال اسـت و از هزاران سال قبل از زهر در طب سـنتی بـرای درمان بسیاری از بیماری هـای مزمن و مختلفی مانند مولتیپـل اسـکلروزیس، نقـرس، عفونـت، آرتریـت روماتوئید، سـوختگی ها، ترمیـم زخم ها و تسـکین درد مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.

آنزیم فسـفولیپاز-A2 و ملیتین به طور کلی دو جـزء اصلـی زهـر زنبورعسـل هسـتند.ملیتین دارای 50 تا 60 % مـاده خشـکرا در زهـر زنبور را تشـکیل می دهد. یکی دیگر از مهمترین مواد در زهر می توان به پروتئیـن کوچکی اشاره کرد که با وزن 2850 دالتون شناخته شده اسـت که از 26 اسـیدآمینه مختلف تشـکیل شـده و دارای قابلیـت های القای آپوپتـوز و اثرات ضدتوموری دارد. یکی از بیماری های شناخته شده دیابت است که متاسفانه سـابقه آن بسـیار طولانی است. افـراد مبتلا بـه دیابت در اثـر عارضه افزایش قنـد خـون بـه عـوارض طولانی مدت دچار می شوند و این عوارض در بسیاری از مواقع جبران ناپذیـر خواهد بود و شـیوع بالایی در سرتاسـر جهان دارد.

بـا افزایـش میزان قنـد خـون در بیمـاران دیابتـی، درصد بالایی از بافت هایـی کـه تحـت تاثیر انسـولین قـرار نگرفته اند، قند بیشـتری از خـون را جـذب خود می کننـد و میـزان قنـد در درون ایـن سـلول ها بیشـتر از حالـت طبیعـی خواهد بـود. به طور کلی ایـن شـرایط در بیماران دیابتی باعـث می شـود کـه پروتئین هـای داخل خـون مثل آلبومیـن و حتی پروتئین هـای داخل سـلول های غیروابسـته بـه انسـولین مانند ماده هموگلوبیـن در تمـاس مسـتقیم بـا غلظـت بالایـی از قنـد قـرار بگیرند که متاسفانه منجر به گلایکه شـدن و تشـکیل پروتئین هـای غیرطبیعـی در بدن خواهند شد. پروتئین هـای داخـل و خـارج از سـلول ها در بیمـار دیابتـی بـه واسـطه گلایکه شـدن سـاختمان خود و عملکـرد طبیعـی را از دسـت می دهنـد.

معمولا گلایکه شـدن واکنـش غیر آنزیمـی و اضافه شـدن میزان بالای قند بـه پروتئین هاسـت کـه اغلب بـا تشـکیل بـاز شـیف این نوع قنـد در گـروه آمیـن پروتئیـن و به صورت حالت خطی آغـاز می شـود و بـا مجموعـه ای از واکنش هـای همانند تشـکیل گونه هـای رنگـی، فلورسـانس و دارای اتصـالات متقاطـع گلایکه شـدن پیـش خواهد رفت.

یکی دیگر از قندهای طبیعی داخل عسل طبیعی ، گلوکـز است که به عنوان قنـد اصلـی خون، نقش اساسـی در فرآینـد گلایکه شـدن پروتئین ها در طـی فرآیند هایپرگلایسـمیا دارد. قنـد دیگـری کـه در دیابـت می توانـد در گلایکه کـردن پروتئین هـا نقـش مهم و اصلی را داشـته باشـد، فروکتوز اسـت. هنگامـی کـه فرآینـد گلایکه شـدن توسـط فروکتـوز رخ میدهـد، بـه آن فروکته شـدن هم می گویند. قطعا مونوسـاکارید نیز می تواند از طریـق مـواد خوراکی وارد بدن شود. به طور کلی فروکتوز 8 الـی 10 برابر بیشـتر از گلوکز بـه ایجـاد AGE تمایل دارد و به همین علت بالا بـودن تعـادل آنومری بـرای تولیـد فـرم خطـی در فروکتـوز بیشتر از گلوکز اسـت.

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، آشـکارترین روش ها بـرای جلوگیـری از گلایکه شـدن بیـش از حـد پروتئین هـا در بیماران دیابـتی، کنتـرل قنـد خـون آنها اسـت. عواملـی که به راحتی می توانند قنـد خـون را به سرعت کاهـش دهنـد، بسیار ساده هم باعـث پایین آمـدن میـزان AGE و کاهـش عـوارض دیابـت خواهند شد . در واقع عوامـل زیادی بـرای جلوگیـری از گلایکه شـدن وجـود دارنـد کـه هر کـدام بـه هر روشی از گلایکه شـدن جلوگیـری می کننـد. ماده هایی همچون اسـید آمینه لایزین، با گـروه آمیـن پروتئین هـا در اتصـال به قند به رقابـت می پردازند، اما آسـپیرین، بـه پروتئین رابطه مستقیم دارد و معمولا از دسترسـی قند به عامـل آمیـن جلوگیـری می کننـد.

مقایسه زهر زنبور عسل و آسپرین

خواص درمانی زهر زنبور

تقویت سیستم عصبی

یکی از شناخته ترین فواید زهر زنبورعسل ، تقویت سیستم عصبی است . آزمایشات و تحقیقات نشان می دهد که زهر زنبور می تواند به راحتی به کاهش علایم مرتبط با انواع بیماری های عصبی، از جمله مهمترین آنها که بیماری پارکینسون است، کمک می کند. اگر چه تحقیقات بسیاری توسط دانشمندان و متخصصان در این زمینه انجام شده اما به نظر می رسد که این ماده بتواند اثرگذاری مطلوبی بر روی چنین بیماری های عصبی داشته باشد.

زهر زنبور در کاهش کمردرد

تحقیقات و مطالعات علمی که هنوز این روش درمانی را به طور کامل به مراحل اثبات نرسانده اند، نشان می دهند که روش طب سوزنی زهر زنبورعسل به همراه مصرف داروهای گیاهی و سنتی، در 54 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن، دردهای مزمن ناشی از کمر درد را کاهش داده و وضعیت عملکردی را به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد. باید بدانید این نوع اثرات و تسکین دهندگی تنها برای مقایسه با داروهای شیمیایی ذکر شده است .

تقویت سیستم ایمنی بدن

تحقیقات انجام شده توسط محققین و دانشمندان نشان می دهد، زهر زنبورها دارای اثرات مفیدی بر سلول های ایمنی دارند که واسطه بین واکنش های آلرژیک و التهابی را نشان می دهند. آزمایشات و شواهدات حاصل از مطالعات حیوانی نشان می دهد که سموم داخل نیش زنبور در برخی از موارد ممکن است با کاهش التهاب بدن و تقویت سیستم ایمنی به کاهش علائم بیماری خود ایمنی مانند آنسفالومیلیت ، آرتریت روماتوئید و لوپوس به خوبی کمک کند. سم موجود در نیش زنبورها نیز ممکن است به درمان شرایط حساسیت و آلرژیک مانند آسم کمک کند.

کاهش التهاب بدن

یکی دیگر از اصلی ترین و برترین فواید سم یا همان زهر زنبور اثرات ضد التهابی بسیار قوی آن است. مطالعات اخیر نشان داده که بسیاری از مواد موجود در زهر زنبورعسل باعث کاهش التهاب بدن می شوند. ملیتین یکی از مواد اصلی و تاثیرگذار در کاهش التهابات بدن است. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که میزان دورز استفاده از زهر زنبور بسیار مهم است و معمولا اگر دوز بیشتر از حد استاندارد را به بدن تزریق کنید ، باعث ایجاد عوارضی همچون خارش شدیدی بدن ، التهابات و دردهای مزمن خواهد شد . پیشنهاد کندوک به شما این است که تزریق زهر را به افراد متخصص در این رشته بسپارید و از تزریق خودسرانه زهر زنبور در منزل خودداری کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *